De Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD) is notarieel op 12 maart 2012 opgericht. Het is ontstaan vanwege vragen uit het veld om een eenduidige wijze van diagnosticeren van rekenzwakke leerlingen. Ook was het verschijnen van het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie in 2011 aanleiding om als vervolg hierop invulling te geven aan de wijze waarop diagnostiek zou moeten worden ingericht, omdat hiertoe in het protocol ERWD geen enkele indicatie is opgenomen. De professoren Van Luit, Ruijssenaars en Van Lieshout hebben toen de taak op zich genomen hier verantwoording voor te nemen, door de oprichting van de stichting die de belangen en scholing van gedragsdeskundigen betreffende adequate diagnostiek en behandeling van kinderen met een ernstig rekenprobleem zal en kan behartigen.

Het doel van de stichting is uitvoering te geven aan het monitoren van het protocol dyscalculie, zulks in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen van de kennis en kunde van de dyscalculiediagnosticus
  • het beheren van het protocol voor dyscalculiediagnostici
  • de bewaking van de kwaliteit van het stellen van de diagnose en de eventueel daaruit afgeleide behandeling van dyscalculie
  • het (doen) uitvoeren van het kwaliteitsregister diagnostici en behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg
  • het certificeren van dyscalculiediagnostici en dyscalculiebehandelaars
  • het bijhouden van een certificeringregister en de data ten behoeve van monitoring