Inleiding

Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u wat wij doen om uw privacy te garanderen en ook wat uw rechten zijn.

Verplichtingen

Het KiD houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

– Vragen om uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens;
– Niet meer persoonsgegevens van u vragen dan nodig is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen (derden), tenzij u hier vooraf toestemming voor geeft of indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Het KiD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We zorgen voor de anonimisering van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en het opvragen van de persoonsgegeven die wij van u hebben opgeslagen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien u hier toestemming voor geeft of indien dit wettelijk verplicht is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het registreren van uw aanwezigheid bij de cursussen van het KiD (PE-online)

Vragen en klachten

Heeft u een vraag en/of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door het KiD, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. In het geval van een datalek zijn wij verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).